Announcements

Important Meetings

Hello Parents and Guardians.

We would like to invite you to our next School Site Council and English Language Advisory Meeting on Thursday, January 21st at 2PM. We hope to see you there!

This is the link to our ZOOM meeting: ELAC/SSC Meeting
_________________________________________________________________________
Hola padres y tutores.

Nos gustaría invitarlo a nuestra próxima reunión del Consejo del Plantel Escolar y Asesoría del Idioma Inglés el jueves 21 de enero a las 2PM. ¡Esperamos verte ahí!

Este es el enlace a nuestra reunión ZOOM: ELAC/SSC Meeting
__________________________________________________________________________
Xin chào các bậc cha mẹ và người giám hộ.

Chúng tôi muốn mời bạn đến Hội đồng Trường học và Cố vấn Ngôn ngữ Anh vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 lúc 2 giờ chiều. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

Đây là liên kết đến cuộc họp ZOOM của chúng tôi: ELAC/SSC Meeting

135 S. Allen St., San Bernardino, CA 92408 | Phone: (909) 888-8020 | Fax: (909) 888-4080

Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.